Handelsbetingelser

1. Generelt – Lejeaftalen er indgået mellem PROLIFT ApS, som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer som lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på udlejer’s vegne.

2. Lejeperioden – Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres i fejlfri stand til lejer – Lejeformidler og til det hentes af PROLIFT eller returneres i fejlfri stand på vores adresse. Ved lejemålets start fikserer lejer sammen med lejeformidler lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele lejeformidler den nye dato. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

3. Lejen – Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med eller uden moms pr. enhed og pr. dag eller kalenderdag i lejeperioden. For erhvervskunder vil PROLIFT efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsende faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det fakturerede beløb. Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, uanset at den faktiske lejetid af det lejede er kortere. lejen / materiellet må benyttes hverdage 07.00-16.00

4. Afhentning og levering – PROLIFT leverer liften til kantsten. Hvis kunden selv bringer liften videre sker dette på kundens ansvar. Hvis PROLIFT bringer liften til til området den skal bruges sker dette på PROLIFT sit ansvar. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang lejeformidler medvirker. Ved afhentning av lift hos PROLIFT skal kunden fremvise bevis for at både fører og køretøj er egnet til at transportere liften. Liften skal afleveres på samme måde og i samme stand som den blev hentet. 

5. Anvendelsessted og pleje – Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i lejeaftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. Pasning og pleje – Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Materiellet betragtes som modtaget i mangelfri stand, såfremt lejer ikke reklamerer inden 1 dag efter modtagelsen. det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Lejeformidler bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Reparationer må dog ikke foretages af lejer. Opstår der behov for reparation, skal dette straks meddeles lejeformidler, der enten selv udfører reparationen, udskifter materiellet eller anviser en kompetent reparatør. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares af lejer på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse, Tyveri eller anden ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens afslutning leveres tilbage i ordentlig og rengjort stand. Hvis den pågældende opgave indebærer maling eller andet som kan dryppe, drysse eller smitte af på liften skal den tildækkes med plast eller tæpper. Malingpletter faktureres kunden med den tid og eller materialer som kræves for at udbedre skaden, minimum 750 DKK. Hvis liften skal lakkeres på ny eller deler skiftes vil disse omkostninger faktureres kunden. Kunden kan rengøre liften med højtryk eller trykluft men hvis liften spules inden aflevering/afhentning venligst oplys om dette, fordi det kan påvirke ting som smørelse og/eller profilering.

7. Ansvar – Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/formidlers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/formidler dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

PROLIFT ApS dækker ikke skader på: vej, gård, bygninger, belægning, fliser, græsplæner, brønddæksler og.lign. ved kørsel med materiel. 

PROLIFT ApS påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.  –

8. Produktansvar-Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler kun ansvarlig for personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Øvrigt er udlejer/lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 200.000,00. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadesløsholdelse udlejer/lejeformidler for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v., som udlejer /lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produkter, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. Forsikring-Udlejer har tegnet en kaskoforsikring, som dækker ved brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages materiellet. Forsikringen gælder i hele lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem lejeformidler og lejer, hvis udlejer står for transporten. Lejer er pligtig til, at betale selvrisiko på kr. 15.000,00. Hvis der påstår en forsikringsskade anmeldes den til lejeformidler, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden. Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse. Bærbart materiel skal være forsvarligt inde låst i en bygning. Præmien er en fast procentsats af lejeprisen, i henhold til gældende prisblad, og udspecificeres særskilt på lejeformidlers faktura. Ved indleje/skaffevare benyttes det firma’s forsikringsbetingelser som materiellet kommer fra.- det er i ALLE tilfælde Taksator der vurdere om skade dækkes.

Vi tillader IKKE Selv-forsikring på leje af vores materiel da vi ikke mener og ved om deres forsikringer dækker vores krav. 

Vores forsikringer dækker alle de ting vi mener der skal til for af kunne drive denne virksomhed – således er hele ejendommen samt personale og lifte dækket af disse.

Ud over dette vil vores forsikringsselskab ikke kreditere vores forsikring de dage maskinen er udlejet til en der er genforsikret.

Det vil i øvrigt heller ikke være umuligt af lade maskinen stå på kundens plads hvis den har skader og bede dem ringe når skadesforløbet er overstået

vi har således ingen garanti for af denne forsikring vil dække vores udstyr – personale – ejendom ved skader

11. Force Majeure – Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transportforhindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er lejeformidler berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. Ophævelse – Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. Udlejning udenfor Danmarks grænser – Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. Lovvalg og værneting – Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen øvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.

Batteridrevne lifte skal oplades hver aften og inden afhenting/tilbagelevering

Rabat ydes ved lange lejemål. Ved langstidleje Indhent tilbud

Scroll til toppen
2241536
1. ELASTICO PLUS-FALDSIKRINGSSELE
Ergonomisk sikkerhedssele med elastikstropper i brystområdet og øjeforlænger bagpå
EN-standard: 361
Beskrivelse:
• Elastiske stropper i brystområdet sikrer fremragende komfort og maksimal bevægelsesfrihed
• Komfortabel bagpolstring – nem at tage på
• Øjeforlænger bagpå (længde 50 cm)
• Seleøje bagpå iht. EN 361
• To brystløkker som seleøjer iht. EN 361
Faldblok
2. FALDBLOK 6 M WEBBÅND KOMPAKT TRACTEL
Kompakt letvægts faldblok med faldstopdæmper

For alle med behov for en liten lett og kompakt faldblok

Beskrivelse

• Maks total vægt 150 kg 
• 6 m båndlængde 
• Med faldstopdæmper 
• Opgraderet faldstopdæmper ESD 
• Komplet med karabinkrog 
• Vægt 2,2 kg 
• CE-mærket EN 360 
• For vertikal og horisontal brug.
M18_UBL-0--Hero_2
Milwaukee® Trueview™ M18™ LED INSPEKTIONSLYS TIL LIFTMONTERING
Liftlampe med 2 x spotlys med 2 500 Lumen og 9.0 Ah RedLithium High Output batteri for op til 6 timers driftstid.
M18_SAL-502B--Hero_01
Milwaukee® Trueview™ M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV
Opgaveorienteret områdebelysning på stativ med 2 000 Lumen og 5.0 Ah RedLithium batteri for op til 10 timers driftstid
M18_ONESLSP-501--Hero_2
Milwaukee® Trueview™ M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

Hybrid batteridrevet/elektrisk anlægsbelysning på 2 200 Lumen med 12.0 Ah RedLithium High Output batteri for op til 16 timers driftstid

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.